Skip to main content
★kpoper*zahra*army★ unicorn*

★kpoper*zahra*army★ unicorn*

♡ park jung min..my love ♡..my life ♡ زیادی خوب بودن خوب نیست...زیادی که خوب باشی به زیادی خوب بودنت عادت می کنند...آنوقت کافیست کمی بد شوی ...همه گمان می کنند زیادی بدی! zarmiss✨