مرکز سونوگرافی  و رادیولوژی تابناک
مرکز سونوگرافی  و رادیولوژی تابناک

مرکز سونوگرافی و رادیولوژی تابناک

تکرر ادرار در بارداری ۰۱:۲۷
۱۱۰ بازدید ۲ سال پیش
تفسیر ماموگرافی و زمان مناسب انجام آن ۰۳:۱۵
زمان انجام غربالگری دورم بارداری ۰۵:۰۸
زایمان موفق ۰۰:۴۰
۱۴۳ بازدید ۲ سال پیش
زایمان موفق ۰۰:۵۴
۲۷۶ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی شکم و لگن ۰۳:۳۳
۹۰۷ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی سه بعدی ۰۰:۲۷
۲۳۵ بازدید ۲ سال پیش
اسکن سه بعدی مغز جنین ۰۱:۰۰
۶,۸۳۰ بازدید ۲ سال پیش
مراحل بارداری ۰۱:۰۰
۱۱۹ بازدید ۲ سال پیش
لحظه ورود نوزاد ۰۰:۲۴
۳۴۴ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی بارداری ۰۰:۰۵
۸۵ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی بارداری ۰۰:۱۰
۲۰۵ بازدید ۲ سال پیش
مدت زمان شیر دادن به نوزاد ۰۰:۵۳
۸۵ بازدید ۲ سال پیش
آزمایش تیروئید ۰۴:۲۲
۲۷۰ بازدید ۲ سال پیش
چه کسانی باید غربالگری انجام دهند؟ ۰۴:۱۳
ماموگرافی ۰۲:۲۴
۸۴۶ بازدید ۲ سال پیش