مرکز سونوگرافی  و رادیولوژی تابناک
مرکز سونوگرافی  و رادیولوژی تابناک

مرکز سونوگرافی و رادیولوژی تابناک

زایمان موفق ۰۰:۴۰
۲ سال پیش
زایمان موفق ۰۰:۵۴
۲ سال پیش
سونوگرافی شکم و لگن ۰۳:۳۳
سونوگرافی سه بعدی ۰۰:۲۷
اسکن سه بعدی مغز جنین ۰۱:۰۰
مراحل بارداری ۰۱:۰۰
لحظه ورود نوزاد ۰۰:۲۴
سونوگرافی بارداری ۰۰:۰۵
سونوگرافی بارداری ۰۰:۱۰
آزمایش تیروئید ۰۴:۲۲
ماموگرافی ۰۲:۲۴
۲ سال پیش