دکتر مهرداد نبی پور

دکتر مهرداد نبی پور

رفع گودی زیر چشم ۰۰:۱۰
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۸
فیلر لب به سبک روسی ۰۰:۱۰
فیلر لب به سبک روسی ۰۰:۱۱
تزریق فیلر زیر چشم ۰۰:۵۹
لیزر موهای زائد ۰۰:۲۶
زاویه سازی صورت با نخ ۰۰:۵۷
لیزر موهای زائد ۰۰:۲۱
فیلر لب به سبک روسی ۰۰:۱۴
جوانسازی دست با جالپرو ۰۰:۵۷
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
معرفی جالپرو ۰۰:۵۹
۱۲ ماه پیش
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۵۵
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۸
فیلر زیر چشم ۰۰:۵۹
کات گونه با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۵
فیلر زیر چشم ۰۰:۵۴
فیلر زیر چشم ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۴۱
رفع گودی زیر چشم ۰۱:۰۰
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۵۹
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۸
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۶
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۳۷
لیفت صورت با نخ ۰۰:۳۷
رفع خط بغض با نخ ۰۰:۴۲
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۴