دکتر مهرداد نبی پور

دکتر مهرداد نبی پور

فیلر زیر چشم ۰۱:۰۰
کات گونه با نخ ۰۱:۰۰
مزوژل جالپرو چیست؟ ۰۰:۵۱
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۵
فیلر زیر چشم ۰۰:۵۴
۱ ماه پیش
فیلر زیر چشم ۰۱:۰۰
۱ ماه پیش
لیفت صورت با نخ ۰۰:۴۱
رفع گودی زیر چشم ۰۱:۰۰
رفع گودی زیر چشم ۰۱:۰۰
رفع گودی زیر چشم ۰۱:۰۰
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۹
لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۷
لیفت صورت با نخ ۰۱:۰۰
لیفت صورت با نخ ۰۰:۳۸
لیفت صورت با نخ ۰۰:۳۸
رفع خط بغض با نخ ۰۰:۴۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۴
اصلاح فرم لب ۰۰:۳۵
خداحافظی با اخم ۰۰:۳۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۴
رفع خط بغض با نخ ۰۰:۴۴
لیفت ابرو با نخ ۰۰:۴۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۴
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۳
رفع خط بغض با نخ ۰۰:۴۳
لیفت صورت با نخ ۰۰:۴۵
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۴
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۳۶
رفع جای جوش با فیلر ۰۰:۴۳
لیفت صورت با نخ ۰۰:۴۳
لیفت صورت با نخ ۰۰:۴۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۳
خالبرداری با آر اف ۰۰:۳۳
رفع گودی زیر چشم ۰۰:۴۳
تقویت موی سر با PRP ۰۰:۲۷
مادلینگ گونه ۰۰:۳۹
۲ سال پیش
رفع خط خنده با نخ ۰۰:۴۴