کلینیک  درمان زخم هانی

کلینیک درمان زخم هانی

درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۰۰
۳۲ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۰۰
۲۸ بازدید پارسال
درمان زخم بستر در سن بالا ۰۰:۵۲
۷۳ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۵۲
۴۴ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۵۱
۸۳ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی عفونی ۰۰:۴۹
۶۰ بازدید پارسال
درمان زخم عفونی پا ۰۰:۳۷
۴۲ بازدید پارسال
درمان زخم عمیق پای شارکو ۰۱:۰۰
۹۷ بازدید پارسال
ساخت پروتز زانو ۰۰:۴۶
۵۳ بازدید پارسال
راه های پیشگیری از تاول دیابتی ۰۱:۰۰
درمان سوختگی پای دیابتی ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید پارسال
بتادین برای زخم ۰۰:۵۱
۷۰ بازدید پارسال
مراکز درمانی زخم پای دیابتی ۰۰:۴۴
۶۴ بازدید پارسال
کلینیک درمان زخم هانی ۰۱:۰۰
۷۱ بازدید پارسال
عفونت استخوان ۰۰:۴۱
۵۶ بازدید پارسال
درمان زخم دیابتی ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید پارسال
درمان دیابت ۰۱:۰۰
۶۶ بازدید پارسال
درمان زخم پای درماگانگر و نوزوم ۰۱:۰۹
درمان عفونت بعد از عمل ۰۱:۰۳
۶۶ بازدید پارسال
دکتر جمال میرزایی ۰۰:۴۲
۲۶۵ بازدید پارسال
دکتر سعید محمدی ۰۰:۴۰
۱۵۵ بازدید پارسال
مرکز درمان زخم در تهران ۰۰:۳۳
۱۰۱ بازدید پارسال
نجات پای بیمار دیابتی از قطع شدن ۰۰:۵۸
زخم ناشی از داروی سفکسیم ۰۱:۰۰
۱۱۰ بازدید پارسال
درمان پیودرما گانگرنوزوم ۰۰:۵۰
۱۲۷ بازدید پارسال
درمان ز خم پای دیابتی ۰۰:۳۲
۱۰۳ بازدید پارسال
زخم پای دیابتی ۰۱:۳۹
۵۳ بازدید پارسال
درمان زخم عفونی ۰۱:۵۵
۲۲۳ بازدید پارسال
درمان اسکار زخم ۰۰:۵۳
۲۱۱ بازدید پارسال
کلینیک درمان زخم هانی ۰۱:۰۰
۸۴ بازدید پارسال
از بین بردن اسکار ۰۰:۱۵
۹۳ بازدید پارسال
درمان زخم عفونی ۰۱:۵۸
۸۰ بازدید پارسال
درمان انواع زخم بستر ۰۰:۴۲
۲۳۲ بازدید پارسال
درمان سوختگی ۰۱:۳۲
۲۰۱ بازدید پارسال
درمان سوختگی شدید ۰۱:۵۷
۲۴۰ بازدید پارسال
درمان زخم شریانی ۰۱:۱۹
۸۲ بازدید پارسال
درمان عفونت زخم پای دیابتی ۰۰:۳۱
۱۰۹ بازدید پارسال