محمود عبدالملکی

محمود عبدالملکی

صدای نیوترال بدون هوا چیست؟ neutral without air ۰۱:۰۰