کلینیک درمان زخم دکتر مشتاق

کلینیک درمان زخم دکتر مشتاق

درمان زخم در کلینیک دکتر مشتاق ۰۱:۳۰
۳۷ بازدید ۲ ماه پیش
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۵۳
۲۳ بازدید ۲ ماه پیش
کنترل قند خون ۰۰:۵۱
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
درمان دیابت ۰۰:۳۹
۲۳ بازدید ۲ ماه پیش
عوارض دیابت ۰۰:۴۹
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم های دیابتی ۰۰:۵۰
۴۲ بازدید ۳ ماه پیش
خدمات کلینیک دکتر مشتاق ۰۲:۴۶
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم انگشت ۰۰:۲۴
۳۶ بازدید ۵ ماه پیش
درمان زخم دیابتی ۰۲:۲۰
۳۹ بازدید ۶ ماه پیش
درمان زخم پای دیابتی در کلینیک مشتاق ۰۰:۳۹
درمان زخم دیابتی|کلینیک دکتر مشتاق ۰۲:۵۷
درمان زخم پای دیابتی ۰۲:۱۵
۶۹ بازدید ۶ ماه پیش
درمان موفق زخم در کلینیک دکتر مشتاق ۰۱:۲۷
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۱۹
۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
درمان زخم دیابتی در کلینیک دکتر مشتاق ۰۰:۴۴
درمان زخم دیابتی ۰۰:۴۴
۴۶ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۶
۴۵ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۰
۶۳ بازدید پارسال
درمان زخم دیابتی ۰۰:۳۳
۴۵ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۹
۵۶ بازدید پارسال
درمان زخم قارچی |کلینیک دکتر مشتاق ۰۱:۰۸
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۲۹
۷۶ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۵
۸۰ بازدید پارسال
درمان زخم دیابتی ۰۰:۴۴
۵۹ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۶
۳۴ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۰
۵۱ بازدید پارسال
درمان پای دیابتی در کلینیک دکتر مشتاق ۰۰:۳۶
درمان زخم دیابتی ۰۰:۳۳
۵۹ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۹
۷۵ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۸
۸۵ بازدید ۲ سال پیش