کلینیک درمان زخم دکتر مشتاق

کلینیک درمان زخم دکتر مشتاق

درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۵۳
کنترل قند خون ۰۰:۵۱
۱۱ ماه پیش
درمان دیابت ۰۰:۳۹
۱۱ ماه پیش
عوارض دیابت ۰۰:۴۹
۱۲ ماه پیش
درمان زخم انگشت ۰۰:۲۴
درمان زخم دیابتی ۰۲:۲۰
درمان زخم دیابتی ۰۰:۴۴
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۶
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۰
درمان زخم دیابتی ۰۰:۳۳
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۹
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۲۹
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۵
درمان زخم دیابتی ۰۰:۴۴
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۶
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۰
درمان زخم دیابتی ۰۰:۳۳
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۲۹
درمان زخم پای دیابتی ۰۰:۳۸