موسسه کاریزما

موسسه کاریزما

تکنوازی دف و سنتور ۰۱:۳۹
مراسم ترحیم عرفانی ۰۱:۳۸
شعبده باز عروسی ۰۱:۳۸
عروسی مذهبی ۰۱:۳۲
۴ ماه پیش
شعبده بازی ناب ۰۱:۲۶
تکنواززی نوازندگان ۰۱:۲۵
مداح عروسی مذهبی ۰۱:۲۶
برگزاری ترحیم عرفانی ۰۱:۲۵
گروه همخوانی مذهبی ۰۱:۱۱
برگزاری ترحیم عرفانی ۰۱:۱۱
اجرای نمایش عروسکی ۰۱:۰۰
عروسی مذهبی و اسلامی ۰۱:۵۰
خواستگاری های امروزی ۰۱:۴۶
شعبده بازی در عروسی ۰۱:۵۴
تقلید صدای قمیشی ۰۰:۴۹
شومن و طنزپرداز ۰۲:۰۵
مسابقه مجری ۰۲:۰۸
۴ ماه پیش
برگزاری مجالس ترحیم ۰۲:۲۶