موسسه کاریزما

موسسه کاریزما

تقلید صدا ۰۳:۰۰
۶ ماه پیش
موسیقی سنتی در عروسی ۰۱:۲۱
عروسی مذهبی و اسلامی ۰۱:۵۰
مداحی در عروسی مذهبی ۰۱:۴۴
برگزاری عروسی مذهبی ۰۴:۰۹
برگزاری جشن مدارس ۰۲:۱۶
تقلیدصدای عموپورنگ ۰۰:۵۱