آموزشهای ناب

آموزشهای ناب

جلسه پنجم ایده یابی ۰۳:۵۱
جلسه چهارم ایده یابی ۰۳:۵۴
جلسه سوم ایده یابی ۰۴:۲۰
جلسه دوم ایده یابی ۰۴:۳۷
جلسه اول ایده یابی ۰۴:۱۵