مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت عصرظهور اراک
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت عصرظهور اراک

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت عصرظهور اراک

مصاحبه ی مردمی .انتخابات مجلس ۰۶:۳۵
موسسه ی عصر ظهور-افول امریکا ۰۱:۳۳
استاد خاتمی نژاد - تقوای زبان،غیبت(2) ۰۵:۱۶
استاد خاتمی نژاد - تقوای زبان (غیبت) ۰۴:۵۶
استاد خاتمی نژاد - نقدی بر مداحان ۰۶:۰۱