دکتر ندا هادی - دندانپزشک زیبایی
دکتر ندا هادی - دندانپزشک زیبایی

دکتر ندا هادی - دندانپزشک زیبایی

زیبایی صورت ۰۰:۱۹
کامپوزیت ۰۰:۱۹
پارسال
عصب کشی دندان ها ۰۰:۳۶
کامپوزیت ۰۰:۵۷
پارسال
... ۰۰:۱۸
پارسال
... ۰۰:۱۵
پارسال
... ۰۰:۱۶
پارسال
کامپوزیت دو فک ۰۰:۱۷
لمینیت دو فک ۰۰:۱۹
... ۰۰:۱۳
پارسال
لمینیت دو فک ۰۰:۱۸
علت خارش لثه ۰۱:۰۰
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۴۰
کامپوزیت دندان ۰۰:۳۳
کامپوزیت دندان ۰۰:۴۰
کامپوزیت دندان ۰۰:۳۱
کامپوزیت دندان ۰۱:۰۴
کامپوزیت زیبایی ۰۱:۱۴
اصلاح طرح لبخند ۰۱:۰۲
اصلاح طرح بخند ۰۱:۰۸
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۶
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۵
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۳
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۷
دانستنی ها ۰۰:۵۵
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۹
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۵۷
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۴۲
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۳۲
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۳۹
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۴۹
اولویت درمان ۰۱:۰۲
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۱۹
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۱۵
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۱۵
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۲۶