دکتر فاطمه مختاری فر
دکتر فاطمه مختاری فر

دکتر فاطمه مختاری فر

یک ماه پس از عمل بینی ۰۰:۳۵
سه هفته پس از جراحی ۰۰:۳۷
اختلال بد شکلی ۰۱:۰۰