Skip to main content
Soad :|

Soad :|

آنانکه دستی را که نان‌ شان می‌ داد، گاز گرفتندمحکوم‌ اند به بوسیدن پاهایی که لگدشان می‌ زند!:| من در سرزمینی زندگی میکنم ک مردم آن هر انچه را نمیدانند ب سخرع میگیرند :| هع(منم انقلابیم ).......یع دستع گل دارم برای این حرم میدم گلم ک چیزی نیس برا حرم سرم میدم :)