دکتر ماریا شارع پور
دکتر ماریا شارع پور

دکتر ماریا شارع پور

فیلم جراحی پلک پایین ۰۰:۵۲
رضایت بیمار از عمل PRK ۰۰:۵۷
فیلم جراحی پلک فوقانی ۰۰:۳۶
عوارض چشم گربه ای! ۰۱:۰۳