اجرای زنده از «بروا» ۰۰:۵۹
۷۳ بازدید پارسال
Barva - Harj O Marj | بروا - هرج و مرج ۰۲:۰۷
۱۳۱ بازدید پارسال
Barva - Soroude Man | بروا - سرودمن ۰۳:۱۹
۵۰ بازدید پارسال
اجرای آهنگ «مونس» از "بروا" ۰۰:۳۸
۸۰ بازدید پارسال
اجرای زنده از  « بَروا » ۰۰:۳۵
۲۴۴ بازدید پارسال
Barva - Moones | بروا - مونس ۰۲:۰۴
۶۲ بازدید پارسال