دکتر فاطمه سمامی

دکتر فاطمه سمامی

زایمان سزارین ۰۱:۳۲
کاهش حرکت جنین ۰۱:۳۶
رادیولوژی در بارداری ۰۰:۵۶
درمان زگیل تناسلی ۰۰:۰۱