دکتر فاطمه سمامی

دکتر فاطمه سمامی

زخم دهانه رحم ۰۱:۰۴
زایمان ۰۱:۳۱
پارسال
علت زایمان سزارین ۰۱:۲۶
سابقه‌ی سقط جنین ۰۱:۱۴
زگیل تناسلی ۰۱:۴۳