آزمایشگاه پارسه

آزمایشگاه پارسه

حمله قلبی ۰۰:۰۳
پارسال
هورمون تیرووییدد ۰۰:۰۱
سل فری ۰۰:۰۱
پارسال
نتایج ازمایش ۰۰:۰۱
تست سرطان پروستات ۰۰:۰۱
غربالگری ۰۰:۰۱
پارسال
ازمایش خون ۰۰:۰۱
ازمایشگاه ۰۰:۰۱
چکاب ۰۰:۰۱
پارسال
ویروس کرونا ۰۰:۰۱
فقر اهن ۰۰:۰۱
پارسال
استفاده از ماسک ۰۰:۰۱
کرونا کودکان ۰۰:۰۱
عفونت کرونا ۰۰:۰۲
نشانه کرونا ۰۰:۰۲
توصیه بهداشتی ۰۰:۰۱
اینجوری ماسک نزن ۰۰:۰۱
سرفه خشک ۰۰:۰۲
پارسال
توضیحات رو بشنوید ۰۰:۵۵
میکروب شناسی ۰۱:۱۰
ناباروری ۰۱:۳۸
پارسال
کرونا ۰۰:۰۱
پارسال
علائم انفلونزا ۰۰:۲۲
سویه امیکرون ۰۰:۱۵
سم شناسی ۰۰:۱۵
پارسال
دستگاه رگ ۰۰:۵۶
۲ سال پیش
سرطان و ژنتیک ۰۱:۰۰
نوبت گیری آنلاین ۰۱:۴۷
دستگاه GC-MS ۰۰:۵۶
۳ سال پیش
آنالیز کروموزوم ۰۰:۲۹
معرفی دستگاه میندری ۰۰:۵۵
تست عرق ۰۰:۵۲
۳ سال پیش