سعید تقدسی
سعید تقدسی

سعید تقدسی

101 کلید فروش - قسمت روانشناسی رنگ ها ۰۰:۵۹
101 کلید فروش  - قسمت فن بیان مناسب ۰۰:۵۳
۱۶۶ بازدید ۲ سال پیش
خلاصه سمینار استخدام بازاریاب ۰۵:۲۹
۱۱۴ بازدید ۲ سال پیش
101 کلید فروش - قسمت 14 - بازاریابی  حسی ۰۰:۴۷
101 کلید فروش - قسمت سه مورد مهم ۰۰:۵۱
۱۵۶ بازدید ۲ سال پیش
101 کلید فروش - قسمت تیم سازی ۰۰:۵۰
۱۲۵ بازدید ۲ سال پیش