کلینیک تلما

کلینیک تلما

درمان زخم مزمن پا در کلینیک تلما ۰۱:۱۹
درمان زخم در کلینیک تلما ۰۱:۳۰
۳۵ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم پا در کلینیک تلما ۰۱:۱۱
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم مزمن در کلینیک تلما ۰۱:۱۸
۴۹ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۳۱
۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
درمان زخم پا در کلینیک تلما ۰۱:۰۸
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
درمان زخم در کلینیک تلما ۰۱:۲۵
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
درمان زخم پای دیابتی ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
درمان زخم پا در کلینیک تلما ۰۴:۰۱
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه آخر درمان زخم در کلینیک تلما ۰۱:۰۱