دکتر لیلا جعفری

دکتر لیلا جعفری

چرخه قاعدگی ۰۱:۵۷
جزیره سه دندون ۰۱:۵۱
لیفت با نخ های پرینه ۰۰:۵۰
خطرات زایمان سزارین ۰۰:۵۸
انکسارات عظام المخ ۰۰:۴۹
التهاب جیوب الانفیه ۰۱:۰۰
التهاب جیوب الفطریه ۰۰:۳۷
... ۰۰:۴۶
۳ سال پیش
... ۰۱:۱۴
۳ سال پیش
... ۰۰:۴۳
۳ سال پیش
... ۰۰:۴۱
۳ سال پیش
. ۰۰:۵۵
۳ سال پیش
... ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
پولیپ رحم ۰۰:۵۹
۳ سال پیش