دکتر شبنم سالمی
دکتر شبنم سالمی

دکتر شبنم سالمی

... ۰۰:۴۱
۶ ماه پیش
بارداری هفته سی و دوم ۰۲:۰۵
انیمیشن تعیین جنسیت ۰۲:۳۸
درمان فیبروم رحم ۰۰:۴۲
نکات مهم در بارداری ۰۰:۳۷
نحوه لقاح IVF ۰۰:۵۷
۱۱ ماه پیش
درمان فیبروم شکمی ۰۰:۵۷