دکتر شبنم سالمی
دکتر شبنم سالمی

دکتر شبنم سالمی

لاپاراسکوپی فیبروم ۰۱:۳۱
درمان فیبروم شکمی ۰۰:۵۷
وعده غذایی شیرخواران ۰۱:۰۰
عمل میومکتومی ۰۱:۴۴
بارداری در دو دقیقه ۰۲:۲۳
لاپاراسکوپی میومکتومی ۰۰:۵۶