دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

تشخیص انافیلاکسی ۰۱:۲۰
حساسیت به بوتاکس ۰۰:۰۲
اسم شغلی ۰۱:۰۶
پارسال
روز جهانی اسم ۰۱:۰۸
... ۰۱:۲۰
پارسال
... ۰۱:۱۹
پارسال
... ۰۱:۳۴
پارسال
کنترل بیماری آسم ۰۱:۰۸
... ۰۰:۴۷
۲ سال پیش
تست آلرژی پریک ۰۰:۴۳
کرونای امیکرون ۰۰:۴۸
تست آلرژى پریک ۰۱:۰۵
نشانه های آلرژی چشمی ۰۰:۵۳
آلرژی یا کرونا ۰۱:۲۹
کهیر و کرونا ۰۰:۵۹
۲ سال پیش