dralishahhosseini
dralishahhosseini

dralishahhosseini

دکترعلی شاه حسینی _ اثرگذاری _ جذب ۰۲:۵۶
دکترعلی شاه حسینی _ کسب و کار _ شریک ۰۰:۵۱
دکترعلی شاه حسینی _ پیش فرض _ اهداف والا ۰۱:۰۰
دکترعلی شاه حسینی _ زندگی _ تعادل ۰۰:۴۷
دکترعلی شاه حسینی _ جوانمردی _معرفت ۰۰:۵۷
دکترعلی شاه حسینی _ متفاوت بودن _ موفقیت ۰۱:۰۰
دکترعلی شاه حسینی _سرمایه گذاری _بورس ۰۰:۵۴
دکترعلی شاه حسینی _ شراکت _ قوانین شراکت ۰۰:۵۴
دکترعلی شاه حسینی _ هدف گذاری _ عادت ۰۰:۳۹
دکترعلی شاه حسینی  _ مهارت _ تخصص ۰۰:۴۵
۷۷ بازدید ۵ ماه پیش
دکترعلی شاه حسینی_ماندگاری_موفقیت ۰۱:۰۰
دکترعلی شاه حسینی _شکارچی _بازاریابی ۰۲:۳۵
دکتر علی شاه حسینی - لاکچری - پیشرفت ۰۰:۵۴
دکتر علی شاه حسینی - معجزه عدد یک - معجزه ۰۶:۳۷
دکتر علی شاه حسینی - کار تیمی - کار گروهی ۰۳:۳۹
دکتر علی شاه حسینی - اعتماد - جوانمردی ۰۰:۵۸
دکتر علی شاه حسینی - نحوه معرفی خود ۰۵:۴۸
دکتر علی شاه حسینی - اثر پروانه ای ۰۴:۱۰
دکتر علی شاه حسینی - مشاور کسب و کار ۰۹:۵۶