Skip to main content
شرکت سمپاشی نوآوران سم تهران

شرکت سمپاشی نوآوران سم تهران

به صورت غیر رسمی از سال ۱۳۸۰ آغاز کردیم . در فاصله سالهای هشتاد تا ۹۰ موفق شدیم کلیه مجوزهای قانونی و آموزشی حشره شناسی و سم شناسی و ترکیب اصولی سم را به صورت علمی و اصولی اخذ کنیم . نوآوران سم از کارشناسان حرفه ای سمپاشی جهت خدمت رسانی به مشتریان استفاده مینماید. سموم مورد استفاده نوآوران سم سموم ارگانیک و ترکیبی است که برای انسان خطرآفرین نبوده و مستقیما روی سیستم عصبی و تنفسی حشرات تاثیرگذار است.ما تا حل نهایی مساله شما با شما همراهیم ۲۴ساعت شبانه روز ۷روز هفته . دفتر مرکزی 88949855-021