Skip to main content
párñíâñ#~# (بسته شد)

párñíâñ#~# (بسته شد)

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم... ولی نمیدانم... چرا هنوز هم دیروز ها بهترند

:)
00:20
:)
۱۹ روز پیش