موبیناجعفرقلی بالارادشیک خورده بیا تو بالایی
موبیناجعفرقلی بالارادشیک خورده بیا تو بالایی

موبیناجعفرقلی بالارادشیک خورده بیا تو بالایی