جواد فرشادفرد

جواد فرشادفرد

خمیرگیر 240 کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۶
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
خمیرگیر در رستوران ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
خمیرگیر 400کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۵
۷۹ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه های فلافل زن اتوماتیک ۰۰:۴۹
۲۶۲ بازدید پارسال
دستگاه زولبیا زن اتوماتیک ۰۱:۰۰
۵۷۷ بازدید پارسال
دستگاه بامیه زن تمام اتوماتیک ۰۱:۰۰
۳,۱۳۲ بازدید پارسال
دستگاه خمیرپهن کن قنادی سپاهان متعهد ۰۰:۵۷
دستگاه خمیرکن ،خمیرگیر ۰۰:۵۸
۵۱۹ بازدید پارسال