جواد فرشادفرد

جواد فرشادفرد

مراحل تولید خمیرکن سپاهان متعهد ۰۱:۳۷
خمیرگیر 240 کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۶
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
خمیرگیر در رستوران ۰۰:۵۹
۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
خمیرگیر 400کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۵
۹۷ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه های فلافل زن اتوماتیک ۰۰:۴۹
۲۷۷ بازدید پارسال
دستگاه زولبیا زن اتوماتیک ۰۱:۰۰
۶۳۷ بازدید پارسال
دستگاه بامیه زن تمام اتوماتیک ۰۱:۰۰
۳,۲۱۸ بازدید پارسال
دستگاه خمیرپهن کن قنادی سپاهان متعهد ۰۰:۵۷
دستگاه خمیرکن ،خمیرگیر ۰۰:۵۸
۵۶۸ بازدید پارسال