جواد فرشادفرد

جواد فرشادفرد

خمیرگیر 240 کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۶
۵۰ بازدید ۳ ماه پیش
خمیرگیر در رستوران ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
خمیرگیر 400کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۵
۸۵ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه های فلافل زن اتوماتیک ۰۰:۴۹
۲۶۹ بازدید پارسال
دستگاه زولبیا زن اتوماتیک ۰۱:۰۰
۵۹۸ بازدید پارسال
دستگاه بامیه زن تمام اتوماتیک ۰۱:۰۰
۳,۱۷۴ بازدید پارسال
دستگاه خمیرپهن کن قنادی سپاهان متعهد ۰۰:۵۷
دستگاه خمیرکن ،خمیرگیر ۰۰:۵۸
۵۴۱ بازدید پارسال