علی احمدی
علی احمدی

علی احمدی

دال بتنی مشبک ۰۲:۳۶
۱۱۹ بازدید پارسال
اسلب بتنی ۰۱:۱۲
۷۶ بازدید پارسال
تیرچه پیشتنیده ۰۱:۰۳
۹۱ بازدید پارسال
تیرچه استاندارد با دهانه بالا ۰۱:۰۶
تیرچه پیشتنیده ایرانیان(آتی بام) ۰۱:۵۱
دال بتنی پیش تنیده(هالوکور) ۰۱:۱۶
۱۱۴ بازدید پارسال
بتن پیش تنیده (تیرچه) ۰۱:۱۵
۱۰۳ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده ایران ۰۰:۵۹
۷۸ بازدید پارسال
دال بتنی ۰۰:۴۷
۸۷ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده تهران ۰۱:۳۹
۱۱۸ بازدید پارسال