علی احمدی
علی احمدی

علی احمدی

دال بتنی مشبک ۰۲:۳۶
۱۵۵ بازدید پارسال
اسلب بتنی ۰۱:۱۲
۸۰ بازدید پارسال
تیرچه پیشتنیده ۰۱:۰۳
۹۹ بازدید پارسال
تیرچه استاندارد با دهانه بالا ۰۱:۰۶
تیرچه پیشتنیده ایرانیان(آتی بام) ۰۱:۵۱
دال بتنی پیش تنیده(هالوکور) ۰۱:۱۶
۱۲۴ بازدید پارسال
بتن پیش تنیده (تیرچه) ۰۱:۱۵
۱۰۵ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده ایران ۰۰:۵۹
۸۲ بازدید پارسال
دال بتنی ۰۰:۴۷
۹۰ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده تهران ۰۱:۳۹
۱۴۰ بازدید پارسال