علی احمدی
علی احمدی

علی احمدی

دال بتنی مشبک ۰۲:۳۶
۱۵۱ بازدید پارسال
اسلب بتنی ۰۱:۱۲
۷۷ بازدید پارسال
تیرچه پیشتنیده ۰۱:۰۳
۹۶ بازدید پارسال
تیرچه استاندارد با دهانه بالا ۰۱:۰۶
تیرچه پیشتنیده ایرانیان(آتی بام) ۰۱:۵۱
دال بتنی پیش تنیده(هالوکور) ۰۱:۱۶
۱۲۲ بازدید پارسال
بتن پیش تنیده (تیرچه) ۰۱:۱۵
۱۰۵ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده ایران ۰۰:۵۹
۸۰ بازدید پارسال
دال بتنی ۰۰:۴۷
۸۸ بازدید پارسال
تیرچه پیش تنیده تهران ۰۱:۳۹
۱۲۲ بازدید پارسال