گروه هنری کاریزما
گروه هنری کاریزما

گروه هنری کاریزما

مداحی در عروسی مذهبی ۰۱:۴۴
شعبده باز مجلس عروسی ۰۱:۴۵
عروسی روحانی ۰۱:۲۸
۱ ماه پیش
عروسی روحانی ۰۱:۱۱
۷ ماه پیش
خواننده سنتی خوش صدا ۰۳:۲۲
موسیقی محلی ایرانی ۰۱:۵۹
شعبده بازی منتال ۰۱:۰۱
شعبده بازی حرفه ای ۰۰:۵۸