دکتر بیتا سجادی پور
دکتر بیتا سجادی پور

دکتر بیتا سجادی پور

کرونا در بارداری ۰۴:۴۱
بی اختیاری ادرار ۰۱:۱۳
تولد فرشته ی مهربون ۰۱:۱۰
تولد دریا جان ۰۰:۳۷
زایمان از نوع سزارین ۰۱:۴۹
دکتر بیتا سجادی پور ۰۰:۲۰
کودکانه ۰۲:۰۲
پارسال
معجزه خلقت ۰۰:۵۷
نحوه گذاشتن IUDF ۰۰:۲۵
ناقل بی علامت ۰۲:۱۸
کوچولوهای با برکت ۰۰:۵۷
عکس های کوچولوها ۰۱:۰۰
سقط جنین ۰۲:۳۷
پارسال
کیارا کوچولو ۰۱:۱۲
زایمان سزارین ۰۱:۱۳
فیلم تولد نوزاد ۰۲:۵۵
زایمان سزارین ۰۰:۵۹
جراحی زیبایی زنان ۰۱:۲۸