دکتر شهناز احمدی
دکتر شهناز احمدی

دکتر شهناز احمدی

سرطان تخمدان ۰۱:۴۲
۸ ماه پیش
فیلم تست پاپ اسمیر ۰۲:۰۴
مدت زمان شیردهی ۰۰:۵۴
اندومتریوز ۰۱:۰۰
۱۰ ماه پیش
تعیین جنسیت جنین ۰۳:۲۱
زگیل تناسلی ۰۱:۰۰
سونوهیستروگرافی ۰۳:۴۰