دکتر شهناز احمدی
دکتر شهناز احمدی

دکتر شهناز احمدی

سرطان تخمدان ۰۱:۴۲
۲ سال پیش
فیلم تست پاپ اسمیر ۰۲:۰۴
مدت زمان شیردهی ۰۰:۵۴
اندومتریوز ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
تعیین جنسیت جنین ۰۳:۲۱
زگیل تناسلی ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
سونوهیستروگرافی ۰۳:۴۰
رشد جنین در شکم مادر ۰۰:۵۴
شکست های مکرر در IVF ۰۱:۱۰