دکتر سنجری
دکتر سنجری

دکتر سنجری

تنگی شدید ستون فقرات کمری ۰۱:۱۶
۱۶ بازدید ۱۰ روز پیش
درمان تنگی کانال با نورومانیتوریگ پارس ۰۲:۱۰
جراحی تومور مغزی ۰۰:۵۸
۲۵ بازدید ۱۰ روز پیش
جراحی اسکولیوزیس ۰۲:۱۳
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
درمان تنگی کانال کمری ۰۱:۴۹
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
تنگی نخاعی در کمر ۰۱:۲۴
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم واقعی جراحی تومور مغزی ۰۱:۱۹
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی تنگی کانال نخاعی ۰۳:۰۶
۷۹۵ بازدید ۴ ماه پیش
درمان تومور مننژوما ۰۲:۱۶
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
درمان تنگی شدید کانال کمری ۰۱:۴۹
۱۰۵ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی اسکولیوز ۰۰:۵۶
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
تومور مغزی کلیوم ۰۰:۴۸
۵۱ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی ستون فقرات ۰۲:۰۴
۱۰۸ بازدید ۷ ماه پیش
بیماری ALS چیست؟ ۰۵:۵۸
۶۸ بازدید ۹ ماه پیش
تترد کورد ستون فقرات گردنی ۰۱:۴۲
۱۳۲ بازدید ۹ ماه پیش
ویروس کرونا ۰۰:۴۱
۹۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
درمان کامل بیماری اسکولیوز ۰۰:۴۰
۹۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
بیماری کیفوز شوئرمن یا کوژپشتی ۰۳:۳۹
۱۶۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
درمان درد کمر و رادیوکولوپاتی ۰۱:۰۰
۱۴۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
اصلاح کامل اسکولیز 70 درجه ۰۱:۰۰
۸۵ بازدید پارسال