Skip to main content
ambushed(نیستم فعلاً:(

ambushed(نیستم فعلاً:(

آبی که برآسود زمینش بخورد زود/دریا شود آن رود که پیوسته روان است... واس خاطر دانشگاه نیستم:(( اگه لایک نمیدم یا فعالیت ندارم،برا همون دانشگاس دیگه...خلاصه رد مزنید!!!