دکتر نیما یگانه متخصص جراحی ارتوپدی
دکتر نیما یگانه متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر نیما یگانه متخصص جراحی ارتوپدی

شکستگی دست ۰۱:۰۰
پارگی رباط ACL ۰۲:۴۱
عمل رباط صلیبی ۰۱:۲۸
عمل ‌تعویض مفصل زانو ۰۰:۳۴
آسیب های ورزشی ۰۱:۴۵
پارگی تاندون دست ۰۱:۰۰
جراحى در آقاى ٨٥ ساله ۰۰:۳۹
رضایت بیمار عزیزمون ۰۱:۰۵
جراحى پاشنه آشیل ۰۰:۳۸
جراحى انگشت دست ۰۰:۴۴
عمل پیوند استخوان ۰۱:۴۷
تعویض مفصل زانو ۰۰:۲۷