تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی
تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی

تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی

وبینار تحلیل ارز 99 ۰۱:۰۲
تحلیل  خودرو  آبان 99 ۰۰:۳۰