دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی
دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

لیفت آندوسکوپی پیشانی ۰۱:۲۸
عمل زیبایی بینی ۰۰:۴۶
فیلم اتوپلاستی ۰۰:۴۳
عمل بینی ۰۰:۴۸
پارسال