دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی
دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

عمل زیبایی بینی ۰۰:۴۶
فیلم اتوپلاستی ۰۰:۴۳
5 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۵۹
عمل بینی ۰۰:۴۸
۷ ماه پیش
فیلم عمل بینی ۰۰:۵۲
نمونه کار عمل بینی ۰۰:۳۷
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۰
نتیجه عمل بینی ۰۰:۴۴
عمل بینی ۰۰:۵۲
۱۰ ماه پیش
12 روز بعد از جراحی بینی ۰۰:۵۸
5 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۴۵
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۳۴
فیلم عمل اتوپلاستی ۰۱:۳۰
فیلم جراحی بینی کج ۰۱:۲۲
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۳
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۰۳
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۱:۵۹
فیلم جراحی  بینی گوشتی ۰۱:۱۱
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۴
عمل بینی استخوانی ۰۱:۰۶
اصلاح پهنای بینی ۰۱:۰۹