دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی
دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

نمونه کار بهترین جراح بینی تهران ۰۰:۰۸
سه ماه بعد از جراحی بینی ۰۰:۰۸
۱۲ بازدید ۲۷ روز پیش
جراحی بینی ۰۰:۱۸
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
ثبت مقاله علمی دکتر یحیوی ۰۰:۳۲
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم رفع پف و گودی زیر چشم ۰۰:۲۱
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
5 ماه بعد از جراحی بینی ۰۰:۱۴
۳۲ بازدید ۲ ماه پیش
رضایت بیمار از جراحی بینی ۰۰:۱۲
۸۱ بازدید ۲ ماه پیش
جراحی بینی ، ساکشن غبغب و تزریق چربی ۰۰:۲۳
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۶
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۲
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
دو ماه بعد از جراحی بینی ۰۰:۲۳
۳۸ بازدید ۳ ماه پیش
4 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۳
۳۷ بازدید ۳ ماه پیش
3 سال بعد از جراحی بینی ۰۰:۳۲
۳۵ بازدید ۴ ماه پیش
2 سال بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۲
۴۵ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم همزمان جراحی زیبایی بینی و لیفت لب ۰۰:۴۷
قبل و  بعد از جراحی بینی ۰۰:۴۱
۴۵ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۴۶
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
رضایت بیمار از جراحی بینی ۰۰:۲۰
۳۰ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۰:۳۷
۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۲۳
۴۰ بازدید ۴ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۲
۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۲
۴۳ بازدید ۵ ماه پیش
قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۳۸
۶۵ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۴
۵۰ بازدید ۵ ماه پیش
دو ماه بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۴
۵۲ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی لوزه ۰۰:۳۲
۶۲۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۵۲
۶۱ بازدید ۶ ماه پیش
4 سال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۹
یکسال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۵
قبل و  بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۱:۰۰
انتخاب نوع بیهوشی | دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۶
ویروس کرونا | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۳۹
۱۱۴ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۳
آندوسکوپی سینوس	| دکتر یحیوی ۰۰:۴۷
۸۷ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۴۳
آندوسکوپی سینوس توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۳
تزریق فیلر به لب | دکتر یحیوی ۰۰:۲۵
۱۴۶ بازدید ۹ ماه پیش