ساتیا
ساتیا

ساتیا

بیلی خداحافظی می کند ۰۲:۰۰
پذیرفته شدن ۰۲:۵۸
۶ روز پیش
رقص چه حسی دارد ۰۱:۵۲
ادیشن باله سلطنتی ۰۱:۳۷
به پسر یه شانس بده ۰۱:۰۴
رقص برای پدر ۰۱:۵۵
۶ روز پیش
تو متمرکز نیستی ۰۲:۰۷
درس های خصوصی ۰۲:۱۱
تمرین پیروته ۰۲:۱۲
۶ روز پیش
تریلر فیلم Billy elliot ۰۰:۵۸
بهترین صحنه ۰۲:۱۸
۱ ماه پیش
سکانسی از فیلم مشت زن ۰۱:۴۷
سکانسی از فیلم مشت زن ۰۱:۳۹
تریلر فیلم مشت زن ۰۲:۱۴
سکانس حمله ۰۱:۰۳
۱ ماه پیش
تریلر فیلم Riders of Justice ۰۲:۲۰
زمزمه کردن ۰۱:۰۲
۱ ماه پیش
تریلر فیلم اعجوبه ۰۲:۱۰
بهترین صحنه ۰۲:۱۷
۲ ماه پیش
سکانسی از فیلم گاندی ۰۴:۴۶
وقت رفتن است ۰۲:۰۹
۲ ماه پیش
بهترین صحنه ۰۲:۵۰
۲ ماه پیش
سخنرانی اعتراضی ۰۴:۰۰
تریلر فیلم گاندی ۰۵:۰۰
صحنه پایانی ۰۲:۲۴
۲ ماه پیش
افتتاح مونولوگ ۰۲:۲۹
صحنه بالکن ۰۱:۲۳
۲ ماه پیش
تریلر فیلم Annie hall ۰۱:۴۴
تریلر فیلم The son’s room ۰۱:۰۰
صحنه رویارویی ۰۶:۰۷
صحنه پایانی ۰۴:۵۵
۳ ماه پیش
صحنه کافه ۰۲:۴۲
۳ ماه پیش
تریلر دوم فیلم Atonement ۰۱:۲۰
تریلر اول فیلم Atonement ۰۱:۳۹
complex PTSD ۰۹:۱۰
۳ ماه پیش
تریلر فیلم هوانورد ۰۲:۲۶
تریلر فیلم تحلیلش کن ۰۲:۰۴
بخشش ۰۲:۱۲
۴ ماه پیش