دکتر شبنم شادابی
دکتر شبنم شادابی

دکتر شبنم شادابی

51 ر وز بعد از عمل بینی ۰۱:۴۳
نحوه جراحی بینی ۰۱:۰۶
تزریق چربی به صورت ۰۰:۵۴
لایو سانترال لب ۰۲:۰۳
لایو جراحی بینی ۰۱:۴۷
فیلم چسب زدن بینی ۰۲:۴۴
لایو آگمنتیشن لب ۰۱:۵۵