محمد بهرامی
محمد بهرامی

محمد بهرامی

4 دسته خدمات به مشتریان را میشناسید؟ ۰۵:۰۹
نقش میز پذیرش در موفقیت کسب و کار شما ۰۲:۲۳
مهمترین مشتریان شما چه کسانی هستند؟ ۰۳:۵۴
مدیریت ذاتی است یا اموختنی؟ ۰۵:۴۱
۵۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
مدیریت چیست؟ مدیر کیست؟ ۰۷:۳۳
۵۴ بازدید ۱۰ ماه پیش