حنیف گلشن
حنیف گلشن

حنیف گلشن

جلسه اول آنلاین FC _ 1400 ۲۸:۱۱
مختصری از NDT ۲۴:۲۳
۷ ماه پیش
mex کردن تابع متلب ۰۹:۰۳
درباره بهینه سازی ۳۹:۵۴
شرح پروژه پایانی ۲۳:۰۵
مثال تابع بازگشتی ۳۸:۴۵