آکادمی فوتبال تکنیک برتر

آکادمی فوتبال تکنیک برتر

دریبل دوبل نیمار ۰۰:۱۸
گلهایی که گل نشد!! ۰۰:۴۰
دریبل طولی لب خط ۰۰:۲۸
پاس خلاقانه ۰۰:۱۲