دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن
دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن

دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن

دکتر محمدعلی قاسمی ۰۲:۱۵
دکتر محمدعلی قاسمی ۰۲:۵۷
باز سازی رباط صلیبی ۰۰:۲۳
جراحی منیسک زانو ۰۰:۵۱
دکتر محمدعلی قاسمی ۰۰:۱۳
رضایت بیمار ۰۱:۰۲
۱۷ روز پیش
تعویض مفصل زانو ۰۱:۲۹
مینیسک زانو ۰۱:۳۶
۱۷ روز پیش
تعویض مفصل غیر تهاجمی ۰۱:۳۱
تعویض مفصل زانو ۰۰:۲۹
روز پدر مبارک ۰۱:۱۹
۱۹ روز پیش
بازگشت به زندگی دوباره ۰۱:۱۳
بازسازی رباط صلیبی ۰۰:۵۹
دررفتگی مادرزادی لگن ۰۰:۱۳
تعویض مفصل زانو ۰۰:۴۴
مینیسک زانو ۰۱:۳۶
۶ ماه پیش
پوکی استخوان ۰۲:۵۷
۹ ماه پیش
آرتروسکوپی ران ۰۰:۵۵
بازسازی رباط صلیبی ۰۰:۵۹