مرکز آنالیز تحصیلی فردی روبیکا
مرکز آنالیز تحصیلی فردی روبیکا

مرکز آنالیز تحصیلی فردی روبیکا

عربی دهم جلسه اول ۱:۱۰:۰۳
عربی  یازدهم ۵۰:۲۳
علوم دوم ابتدایی ۱۴:۳۰
مشاوره بی دقتی ۳۰:۰۵
مشاوره ۱۴:۲۹
پارسال
مشاوره ۱۴:۱۴
پارسال
مشاوره ۰۸:۴۲
پارسال
مشاوره ۱۴:۰۵
پارسال
زیست یازدهم جلسه دوم ۱:۰۰:۰۶
دینی دهم جلسه اول ۴۴:۳۴
شیمی دهم جلسه دوم ۵۴:۲۶