مرکز درمان ناباروری پیام
مرکز درمان ناباروری پیام

مرکز درمان ناباروری پیام

نحوه فیریز کردن جنین ۰۱:۰۰
تاثیر کرونا بر بدن ۰۵:۱۳
نحوه انجام آی وی اف ۰۱:۴۲
مراحل انجام آی وی اف ۰۱:۲۷
تخمک کشی از تخمدان ها ۰۰:۵۶
انتقال ویروس کرونا ۰۲:۱۷