ابزارچی  | هرآنچه از دنیای ابزار می خواهید

ابزارچی | هرآنچه از دنیای ابزار می خواهید

بهترین جارو شارژی ها ۱۰:۱۸
طرز کار اره گرد بر ۰۴:۲۱
طرز کار اره فارسی بر ۰۶:۳۳
طرز کار اره پروفیل بر ۰۲:۰۹
بهترین اره های میزی ۱۰:۵۲
پولیفت دستی ۰۲:۰۴
۲ سال پیش
تست دستکش عایق برق ۰۴:۴۹
دستکش ضد اسید ۰۴:۵۷
نحوه کار با شمشادزن ۰۹:۱۹