هادی
هادی

هادی

ابزار شناسی (شماره 6) ۱۳:۳۸
۳۸ بازدید دیروز
ابزار شناسی (شماره 5) ۰۹:۱۱
۳۴ بازدید دیروز
ابزار شناسی (شماره 4) ۱۶:۱۳
۴۵ بازدید دیروز
ابزار شناسی (شماره 3) (چکش) ۰۵:۱۰
۷۲ بازدید ۷ روز پیش
ابزار شناسی (شماره 2) (گیره) ۲۲:۲۹
۱۴۷ بازدید ۷ روز پیش
ابزار شناسی (شماره 1)(کارگاه و میز کار) ۰۹:۱۵
اموزش ترانس تکفاز14 ۱۹:۲۱
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 13 ۲۴:۰۹
۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 12 ۴۵:۰۳
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 11 ۱۶:۲۴
۷۲ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 10 ۳۰:۰۷
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 9 بخش دوم ۵۰:۰۲
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 9 بخش اول ۵۰:۰۲
۶۲ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز8 ۲۷:۱۶
۶۲ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 7 ۴۸:۴۲
۵۹ بازدید ۵ ماه پیش
اموزش ترانس تکفاز 6 ۲۵:۳۶
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش