دفتر استراتژی شریف

دفتر استراتژی شریف

ایدئولوژی اصلی چیست؟ ۰۲:۴۹
تجزیه و تحلیل SWOT ۰۳:۰۰
اصل 80/20 پارتو ۰۲:۴۶
۱ ماه پیش
تحلیل مسئله چیست؟ ۰۴:۳۸