دفتر استراتژی شریف

دفتر استراتژی شریف

تعریف استراتژی بازاریابی در لحظه چیست؟ ۰۹:۰۶
استراتژی بازاریابی ارجاعی چگونه است؟ ۰۱:۰۰
استراتژی بازاریابی از دیدگاه کاتلر ۰۶:۱۵
ویژگی استراتژی خوب و  استراتژی بد چیست؟ ۰۳:۲۸
استراتژی بازاریابی هدفمند چیست؟ ۰۲:۳۸
مفهوم و ماهیت استراتژی چیست؟ ۰۷:۱۷
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
تعریف دقیق  استراتژی چیست؟ ۰۵:۱۵
۷۰ بازدید ۱ ماه پیش
درسنامه استراتژی ۰۳:۴۰
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
تعریف دقیق مدیریت استراتژیک چیست؟ ۰۰:۲۵
تعریف استراتژی چیست؟ ۰۸:۴۷
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ ۰۸:۲۴
۸۳ بازدید ۴ ماه پیش