حل تمرین برنامه سازی پیشرفته - جلسه پنجم ۳۳:۲۸
حل تمرین مدارهای منطقی - جلسه پنجم ۱:۰۷:۵۳
حل تمرین معماری کامپیوتر - جلسه چهارم ۴۳:۵۳
حل تمرین مدارهای منطقی - پاسخ سؤال ۱۲:۳۶
حل تمرین مدار های منطقی - جلسه چهارم ۱:۰۲:۵۲
حل تمرین برنامه سازی پیشرفته - جلسه چهارم ۵۵:۲۵
حل تمرین معماری کامپیوتر - جلسه سوم ۲۵:۵۶
حل تمرین ریزپردازنده و اسمبلی - جلسه دوم ۳۶:۴۴
حل تمرین برنامه سازی پیشرفته - جلسه سوم ۴۶:۵۰
حل تمرین مدارهای منطقی - جلسه سوم ۱:۰۳:۴۷
۴۲ بازدید ۲۲ روز پیش
حل تمرین معماری کامپیوتر - جلسه دوم ۱:۲۷:۴۶
برنامه سازی پیشرفته - جلسه دوم ۱:۲۴:۳۰
۴۱ بازدید ۱ ماه پیش
حل تمرین مدارهای منطقی - جلسه دوم ۴۲:۱۶
حل تمرین معماری کامپیوتر - جلسه اول ۵۹:۰۵
حل تمرین برنامه سازی پیشرفته - جلسه اول ۴۹:۰۲
حل تمرین مدارهای منطقی - جلسه اول ۵۹:۰۸
حل تمرین  مدارهای منطقی - جلسه هشتم ۱:۱۱:۵۰
حل تمرین  مدارهای منطقی - جلسه هفتم ۱:۰۲:۴۹
حل تمرین برنامه سازی پیشرفته - جلسه هفتم ۱:۲۴:۵۶